• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

Ruszyły zapisy do szkółki łyżwiarskiej!

Ruszyły zapisy do szkółki łyżwiarskiej!


We WTORKI i CZWARTKI w godz. 17:00 – 18:00 działała odpłatna SZKÓŁKA nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach poprzez zabawę :)
 

PROGRAM ZAJĘĆ 
W programie zajęć zajmiemy się przede wszystkim nauką i doskonaleniem poszczególnych elementów jazdy na łyżwach.

Dodatkowym atutem jest wprowadzenie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem sprzętu oraz rekwizytów.

Dziecko uczy się przede wszystkim przez zabawę. Zabawa jest jedną z głównych form aktywności ruchowej, umożliwia zaspokojenie indywidualnych potrzeb i zainteresowań. A co najważniejsze przyspiesza proces nauki oraz powoduje, że ćwiczenia stają się przyjemnością.

Podstawowe umiejętności:

·chodzenie po lodzie (w łyżwach)

·jazda w przód po prostej

·jazda do tyłu po prostej

·jazda w przód po obrysie koła

·przekładanka przodem po linii okręgu

·jazda tyłem po obrysie koła

·przekładanka tyłem po linii okręgu

·hamowanie przodem

·przysiad (i pistolet)

·„bocian” (jazda na 1 nodze)

·slalom

·„beczki”

·podskok obunóż

·zmiana kierunku jazdy z przodu do tyłu i z tyłu do przodu
 

CENNIK

Zajęcia trwają 60minut i odbywają się 1 raz w tygodniu we wtorki lub czwartki o godzinie 17.00 – 18.00

KARNETY

na cały sezon ( grudzień – luty ) z wyłączeniem świąt i ferii

CENA ZA KARNET 375 ZŁ -  10 ZAJĘĆ

Zajęcia wtorki     lub       zajęcia czwartki:

20.11.2018                            22.11.2018                                            

27.11.2018                            29.11.2018

04.12.2018                            06.12.2018

11.12.2018                            13.12.2018

18.12.2018                            20.12.2018   

08.01.2019                            10.01.2019

15.01.2019                            17.01.2019

22.01.2019                            24.01.2019

12.02.2019                           14.02.2019

19.02.2019                            21.02.2019

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Aby zapisać dziecko do Szkółki Łyżwiarskiej należy przesłać drogą mailową formularz na adres karolina.chmielewska@arenaszczecin.pl, w którym muszą znaleźć się informacje:

Imię i nazwisko zgłaszającego (rodzica/opiekuna) ……………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………............

Dzień zajęć……………………………………………………………..............................

Wiek uczestnika ………………………………………………........................................

Twój email …………………………………………........................................................

Telefon kontaktowy …………………………….............................................................

Grupa początkująca / grupa jeżdżąca

Wtorek / czwartek

Uwagi: ………………………………….........................................................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA: TUTAJ 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), w tym o podstawach i celach przetwarzania, okresie przetwarzania, kategoriach odbiorców danych, danych administratora oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

REGULAMIN SZKÓŁKI ŁYŻWIARSKIEJ 

1.  Wszystkich uczestników SZKÓŁKI obowiązuje regulamin lodowiska ARENA SZCZECIN.

2.  Przystąpienie do zajęć jest jednoznaczne z oświadczeniem rodzica/opiekuna, iż uczestnik nie ma   przeciwwskazań do udziału w zajęciach nauki jazdy na łyżwach.

3.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej, wpłata należności wg cennika oraz okazanie karnetu bezpośrednio przed wejściem na lodowisko.

4.  Opłatę za zajęcia należy uiszczać jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

5.  Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia danego miesiąca nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.

6.  Nie dokonujemy zwrotów wpłat za lekcje, na których dzieci były nieobecne.

7.  Wszelkie aktualne informacje podawane będą uczestnikom podczas zajęć oraz na stronie internetowej.

8.  Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych.

9.  Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z upoważnieniem do umieszczenia ich w bazie danych SZKÓŁKI, ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

10. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie lodowiska.

RODO ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest spółka Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

 W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych należy skontaktować się z Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@arenaszczecin.pl lub w sposób tradycyjny Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. adres ul. Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin.

Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy: wypożyczenie łyżew / korzystanie z lodowiska przy ul . Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin

Państwa dane osobowe są również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. którym jest:

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym bądź pośredniczącym w realizacji zawartych umów (firma zapewniająca obsługę i ochronę lodowiska) a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).