• Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

Regulamin lodowiska

REGULAMIN LODOWISKA

 1. Wejście na lodowisko następuje wyłącznie w łyżwach i na podstawie ważnego biletu.

 2. Ze względu na bezpieczeństwo wszyscy uczestnicy są zobowiązani do jazdy w rękawiczkach.

 3. Zalecane jest używanie kasków ochronnych.

 4. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do jazdy w jednym kierunku.

 5. Użytkownicy lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

 6. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność.

 7. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas jazdy na łyżwach, za co nie ponosi odpowiedzialności właściciel lodowiska.

 8. Dzieci powinny pozostawać pod opieką osoby dorosłej.

 9. Niedozwolone są wszelkie zabawy na tafli lodowiska stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników.

 10. Niedozwolone jest siadanie i przechodzenie przez bandy.

 11. Obsługa lodowiska ma prawo do wyproszenia osób zachowujących się niewłaściwie, tzn. zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników tafli.

 12. Niedozwolone jest palenie papierosów i spożywanie napojów alkoholowych na tafli lodowiska.

 13. Wszystkie wypadki należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu szkody w biurze lodowiska lub u obsługi lodowiska ze wskazaniem przyczyny i sprawcy zajścia.

 14. Z każdego wypadku zostanie sporządzony odpowiedni protokół podpisany przez strony zajścia i obsługę lodowiska.

 15. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na teren lodowiska.

 16. Po sygnale wszyscy uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie opuścić taflę lodowiska.

 17. Po zakończeniu tury wszyscy przebierają się na zewnątrz lodowiska.

 18. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska organizator nie odpowiada.

 19. Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 100 osób.

 20. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie lodowiska.

RODO ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest spółka Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

 W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych należy skontaktować się z Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@arenaszczecin.pl lub w sposób tradycyjny Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. adres ul. Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin.

Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy: wypożyczenie łyżew / korzystanie z lodowiska przy ul . Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin

Państwa dane osobowe są również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. którym jest:

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa).

.Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym bądź pośredniczącym w realizacji zawartych umów (firma zapewniająca obsługę i ochronę lodowiska) a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).