• Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

Regulamin lodowiska

REGULAMIN LODOWISKA

-----------------------------------------------------------

LODOWISKO NETTO ARENA czynne jest do godz. 22:00 (ostatnia tura o godz. 21:00)

-----------------------------------------------------------

REGULAMIN LODOWISKA

 1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-245) przy ul. W. Szafera 3/5/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział KRS pod numerem 0000497588, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 118-209-71-28.

 2. Osoby korzystające z lodowiska są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do postanowień regulaminu oraz poleceń służb porządkowych.

 3. Osoby korzystające z lodowiska są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zachować szczególne środki ostrożności.

 4. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas jazdy na łyżwach, za co nie ponosi odpowiedzialności właściciel lodowiska.

 5. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby, posiadające ważny bilet wstępu.

 6. Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 100 osób.

 7. Na lodowisko można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

 8. Na łyżwach można przebywać wyłącznie na tafli lodowiska oraz miejscach wyłożonych specjalnymi matami.

 9. Właściciel lodowiska zastrzega sobie możliwość wydzielenia bądź zamknięcia określonej części lodowiska.

 10. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał obsługi lodowiska, z wyłączeniem strefy przeznaczonej do nauki.

 11. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników lodowiska, w szczególności:

 1. używania łyżew do jazdy szybkiej,

 2. potrącania, podcinania, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania,

 3. jazdy „pod prąd”,

 4. urządzanie wyścigów lub niebezpiecznych zabaw,

 5. wnoszenie szklanych pojemników, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych.

 1. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych oraz ochraniaczach.

 2. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność.

 3.  Dzieci do lat 13 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich bądź za okazaniem upoważnienia od rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność.

 4. Właściciel lodowiska ma prawo odmówić wstępu na lodowisk bądź wyprosić z lodowiska: osoby pod wpływem alkoholu, dzieci do lat 13 bez opieki dorosłego, osoby niepodporządkowującym się poleceniom osób upoważnionych do obsługi lodowiska, osoby zakłócające właściwe funkcjonowanie lodowiska bądź utrudniającym korzystanie z Lodowiska innym użytkownikom oraz osobom łamiącym lub nieprzestrzegającym regulaminu.

 5. Niedozwolone są wszelkie zabawy na tafli lodowiska stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników.

 6. Niedozwolone jest siadanie i przechodzenie przez bandy.

 7. Na lodowisku niedozwolone jest palenie papierosów i spożywanie napojów alkoholowych, bądź środków odurzających.

 8. Wszystkie wypadki należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu szkody w biurze lodowiska lub u obsługi lodowiska ze wskazaniem przyczyny i sprawcy zajścia.

 9. Z każdego wypadku zostanie sporządzony odpowiedni protokół podpisany przez strony zajścia i obsługę lodowiska.

 10. Po sygnale wszyscy uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie opuścić taflę lodowiska.

 11. Po zakończeniu tury wszyscy przebierają się na zewnątrz lodowiska.

 12. Właściciel lodowiska nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

 13. Osoby niszczące lub uszkadzające infrastrukturę lub wyposażenie lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 14. Przed budynkiem lodowiska znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialność w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz instrukcji. Organizator gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 15. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie lodowiska.

-----------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest spółka Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-245) przy ul. W. Szafera 3/5/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział KRS pod numerem 0000497588, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 118-209-71-28.

 W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@arenaszczecin.pl lub w sposób tradycyjny Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. adres ul. Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.

Przekazane dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, przedmiotem której jest wypożyczenie łyżew / korzystanie z lodowiska przy ul . Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uczestniczącym w procesie zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umowy do czasu jej rozliczenia. Niezwłocznie po rozliczeniu umowy Państwa dane osobowe są trwale niszczone. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy i zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia wobec Administratora danych osobowych w zakresie przetwarzanych danych?

Administrator danych osobowych zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie?

Administrator danych osobowych nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).