• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

Regulamin wypożyczalni łyżew

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW

1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława Szafera 3, 5, 7 .

2. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 15:45-21:45 a w weekendy w godzinach 8:45 – 22:00

3. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy oznakowane.

4. Łyżwy wypożycza się wyłącznie na podstawie pozostawienia wpłaconej kaucji w wysokości 100zł lub okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wypożyczającego, np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, prawo jazdy.

5. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew.

6. Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.

7. Opłatę za wypożyczenie łyżew reguluje cennik wypożyczalni.

8. W wypadku nie oddania łyżew w ciągu 15 min. po upływie czasu, na jaki zostały wypożyczone, pobierana będzie opłata za czas następnej tercji.

9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.

10. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu łyżew, będzie pobierana opłata w kwocie 150 zł, za uszkodzenie łyżew wysokość i formę rekompensaty ustala osoba upoważniona.

11. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładkami.

12. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.

 13. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.

 14. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

 15. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie lodowiska.

RODO ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest spółka Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych należy skontaktować się z Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@arenaszczecin.pl lub w sposób tradycyjny Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. adres ul. Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin.

Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy: wypożyczenie łyżew / korzystanie z lodowiska przy ul . Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin

Państwa dane osobowe są również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. którym jest:

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym bądź pośredniczącym w realizacji zawartych umów (firma zapewniająca obsługę i ochronę lodowiska) a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).