• Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

Regulamin wypożyczalni łyżew

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW

-----------------------------------------------------------

LODOWISKO NETTO ARENA czynne jest do godz. 22:00 (ostatnia tura o godz. 21:00)

-----------------------------------------------------------

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW I KASKÓW, PINGWINÓW 

 1.  Wypożyczalnia łyżew i kasków prowadzona jest przez Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława Szafera 3, 5, 7 .

 2. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 15:45-21:45 a w weekendy w godzinach 8:45 – 22:00

 3. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy i kaski oznakowane.

 4. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym łyżew i kasków i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

 5. Łyżwy i kaski wypożycza się wyłącznie na podstawie pozostawienia wpłaconej kaucji w wysokości 100 zł lub okazania i dobrowolnego pozostawienia ważnego dokumentu ze zdjęciem wypożyczającego, np. legitymacja szkolna, prawo jazdy.

 6. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew.

 7. Dzieciom do 13 lat łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej, bądź za okazaniem upoważnienia od rodziców lub opiekunów .

 8. Opłatę za wypożyczenie łyżew reguluje cennik wypożyczalni.

 9. W wypadku nie oddania łyżew w ciągu 15 min. po upływie czasu, na jaki zostały wypożyczone, pobierana będzie opłata za czas następnej tercji.

 10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.

 11. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu łyżew, będzie pobierana opłata w kwocie 150 zł, za uszkodzenie łyżew wysokość i formę rekompensaty ustala osoba upoważniona.

 12. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładkami.

 13. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.

 14. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.

 15. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

 16. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie lodowiska.

-----------------------------------------------------------

INFORMACJE TECHNICZNE

1. But należy sznurować do końca, wszystkie klamry, paski muszą być zapięte.

2. Na łyżwach nie wolno skakać. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach poza strefą lodowiska.

3. Używaj zawsze ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki oraz rękawice i kask. Ochraniacze i kaski nie chronią całkowicie przed wypadkami ale mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń.

4. Właściciel lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia i kontuzje spowodowane korzystaniem z łyźew oraz kasków.  

-----------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest spółka Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-245) przy ul. W. Szafera 3/5/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział KRS pod numerem 0000497588, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 118-209-71-28.

 W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@arenaszczecin.pl lub w sposób tradycyjny Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. adres ul. Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.

Przekazane dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, przedmiotem której jest wypożyczenie łyżew / korzystanie z lodowiska przy ul . Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uczestniczącym w procesie zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umowy do czasu jej rozliczenia. Niezwłocznie po rozliczeniu umowy Państwa dane osobowe są trwale niszczone. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy i zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia wobec Administratora danych osobowych w zakresie przetwarzanych danych?

Administrator danych osobowych zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie?

Administrator danych osobowych nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).