• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

Szkółka łyżwiarska

DZIĘKUJEMY ZA UDANY SEZON 2019/2020

I ZAPRASZAMY ZA ROK! 

SZKÓŁKA ŁYŻWIARSKA

-----------------------------------------------------------

RUSZYŁY ZAPISY DO SZKÓŁKI ŁYŻWIARSKIEJ!

We WTORKI i CZWARTKI w godz. 17:00 – 18:00 działała odpłatna SZKÓŁKA nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach poprzez zabawę :)

-----------------------------------------------------------

PROGRAM ZAJĘĆ 


W programie zajęć zajmiemy się przede wszystkim nauką i doskonaleniem poszczególnych elementów jazdy na łyżwach.

Dodatkowym atutem jest wprowadzenie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem sprzętu oraz rekwizytów.

Dziecko uczy się przede wszystkim przez zabawę. Zabawa jest jedną z głównych form aktywności ruchowej, umożliwia zaspokojenie indywidualnych potrzeb i zainteresowań. A co najważniejsze przyspiesza proces nauki oraz powoduje, że ćwiczenia stają się przyjemnością.

Podstawowe umiejętności:

·chodzenie po lodzie (w łyżwach)

·jazda w przód po prostej

·jazda do tyłu po prostej

·jazda w przód po obrysie koła

·przekładanka przodem po linii okręgu

·jazda tyłem po obrysie koła

·przekładanka tyłem po linii okręgu

·hamowanie przodem

·przysiad (i pistolet)

·„bocian” (jazda na 1 nodze)

·slalom

·„beczki”

·podskok obunóż

·zmiana kierunku jazdy z przodu do tyłu i z tyłu do przodu
-----------------------------------------------------------

CENNIK

Zajęcia trwają 60minut i odbywają się 1 raz w tygodniu we wtorki lub czwartki o godzinie 17.00 – 18.00

-----------------------------------------------------------

KARNETY

na cały sezon ( grudzień – luty ) z wyłączeniem świąt i ferii

CENA ZA KARNET 399 ZŁ -  10 ZAJĘĆ

-----------------------------------------------------------

Zajęcia wtorki     lub       Zajęcia czwartki:

 

19.11.2019                            21.11.2019                                            

26.11.2019                            28.11.2019

03.12.2019                            05.12.2019

10.12.2019                            12.12.2019

17.12.2019                            19.12.2019   

07.01.2020                            09.01.2020

14.01.2020                            16.01.2020

21.01.2020                            23.01.2020

28.01.2020                           30.01.2020

04.02.2020                            06.02.2020

 

-----------------------------------------------------------

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Aby zapisać dziecko do Szkółki Łyżwiarskiej należy przesłać drogą mailową formularz na adres karolina.chmielewska@arenaszczecin.pl, w którym muszą znaleźć się informacje:

Imię i nazwisko zgłaszającego (rodzica/opiekuna) ……………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………............

Dzień zajęć……………………………………………………………..............................

Wiek uczestnika ………………………………………………........................................

Twój email …………………………………………........................................................

Telefon kontaktowy …………………………….............................................................

Grupa początkująca / grupa jeżdżąca

Wtorek / czwartek

Uwagi


Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), w tym o podstawach i celach przetwarzania, okresie przetwarzania, kategoriach odbiorców danych, danych administratora oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

-----------------------------------------------------------

REGULAMIN SZKÓŁKI ŁYŻWIARSKIEJ 

1.  Wszystkich uczestników SZKÓŁKI obowiązuje regulamin lodowiska ARENA SZCZECIN.

2.  Przystąpienie do zajęć jest jednoznaczne z oświadczeniem rodzica/opiekuna, iż uczestnik nie ma   przeciwwskazań do udziału w zajęciach nauki jazdy na łyżwach.

3.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej, wpłata należności wg cennika oraz okazanie karnetu bezpośrednio przed wejściem na lodowisko.

4.  Opłatę za zajęcia należy uiszczać jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

5.  Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia danego miesiąca nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.

6.  Nie dokonujemy zwrotów wpłat za lekcje, na których dzieci były nieobecne.

7.  Wszelkie aktualne informacje podawane będą uczestnikom podczas zajęć oraz na stronie internetowej.

8.  Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych.

9.  Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z upoważnieniem do umieszczenia ich w bazie danych SZKÓŁKI, ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

10. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie lodowiska.

-----------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest spółka Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-245) przy ul. W. Szafera 3/5/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział KRS pod numerem 0000497588, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 118-209-71-28.

 W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@arenaszczecin.pl lub w sposób tradycyjny Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. adres ul. Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.

Przekazane dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, przedmiotem której jest wypożyczenie łyżew / korzystanie z lodowiska przy ul . Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uczestniczącym w procesie zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umowy do czasu jej rozliczenia. Niezwłocznie po rozliczeniu umowy Państwa dane osobowe są trwale niszczone. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy i zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia wobec Administratora danych osobowych w zakresie przetwarzanych danych?

Administrator danych osobowych zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie?

Administrator danych osobowych nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

z o.o. nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).